Αίτηση Μέλους

Αίτηση Μέλους

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης μέλους, συμπληρώστε το και αποστείλετέ το στην διεύθυνση info@franchise.org.gr

Στο Σύνδεσμο μπορούν να γίνουν μέλη οι παρακάτω:

 • Δικαιοπάροχοι  – Franchisors ( Τακτικά Μέλη )
 • Δικαιοδόχοι – Franchisees ( Συνδεδεμένα Μέλη )
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ( Συνδεδεμένα Μέλη )
 • Δικηγόροι – ( Συνδεδεμένα Μέλη )
 • Άλλοι – Επιχειρηματίες, Φοιτητές (Συνδεδεμένα Μέλη ) κ.λ.π

 

Οι εταιρίες που προτίθενται να αναπτύξουν το Δίκτυο τους με την μέθοδο Franchisee θα μπορούν να εγγράφονται στον Σύνδεσμο ως Συνδεδεμένα Μέλη και εν συνεχεία με την λειτουργία του πρώτου Franchise να γίνονται τακτικά μέλη.

 

Τα κριτήρια εισδοχής των Δικαιοπαρόχων είναι τα εξής:

1. Ενημερωτικός Φάκελος του Δικαιοπαρόχου (Franchisor) ο οποίος δίδεται σε υποψηφίους Franchisees:

 • με οικονομικούς όρους συνεργασίας,
 • ύψος επένδυσης,
 • διαδικασία ένταξης στο σύστημα,
 • βασικοί όροι της σύμβασης Δικαιόχρησης.

Ειδικότερα ο Ενημερωτικός φάκελλος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • νομική μορφή οργάνωσης του Δικαιοπαρόχου ή/και του Κυρίως Δικαιοδόχου (αναλόγως) που περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα τους σκοπούς της εταιρείας, την έδρα, την ταυτότητα και τη σχετική εμπειρία στο σύστημα του βασικού προσωπικού διαχείρισης του Δικαιοπαρόχου ή/και του Κυρίως Δικαιοδόχου (αναλόγως),
  • οικονομικά στοιχεία του Δικαιοπαρόχου ή/και του Κυρίως Δικαιοδόχου (ανάλογα),
  • επιχειρηματικό ιστορικό του Δικαιοπαρόχου ή/και του Κυρίως Δικαιοδόχου (αναλόγως),
  • περιγραφή της επιχείρησης franchise,
  • πρόβλέψη του συνολικού κόστους του σχετικού με τη δημιουργία της επιχείρησης franchise,
  • γενική περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών του Know-how,
  • παροχή τεχνικής υποστήριξης από τον Δικαιοπάροχο ή/και την Κυρίως Δικαιοδόχο προς το Δικαιοδόχο,
  • ονόματα και διευθύνσεις του δικτύου franchise (με ειδική αναφορά στις υπάρχουσες επιχειρήσεις franchise στην Ελλάδα στην περίπτωση ενός Κυρίως Δικαιοδόχου), αριθμό των Δικαιοδόχων των οποίων η σύμβαση franchise έχει λυθεί μέσα στα δύο (2) προηγούμενα χρόνια και στους λόγους αυτής της λύσης,
  • πληροφόρηση σχετικά με τις άδειες που τυχόν απαιτούνται από τη νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης franchise,
  • βασικά στοιχεία μιας σύμβασης franchise όπως δικαιώματα και υποχρεώσεις αμφότερων των μερών, διάρκεια της σύμβασης, όροι ανανέωσης ή λύσης, όροι αποκλειστικότητας κλπ,

2. Οικονομικά στοιχεία Δικαιοπαρόχου (Franchisor), Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών εφ’όσον υπάρχουν κλπ.

 

3. Ενημέρωση του Συνδέσμου με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Δικαιοπάροχου, αν κατά την διάρκεια της αίτησης προς τον Σύνδεσμο υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες για θέματα δικαιόχρησης.

 

4. Ύπαρξη ενός τουλάχιστον πιλοτικού καταστήματος του Δικαιοπαρόχου στην Ελλάδα και ενός καταστήματος Franchise. Εάν Δικαιοπάροχος  δεν έχει πιλοτικό κατάστημα τότε θα πρέπει κατά την κατάθεση της αιτήσεως να λειτουργούν τουλάχιστον 3 καταστήματα franchise και να έχουν κλείσει όλα τουλάχιστον 1 χρόνο λειτουργίας.

 

5. Μη ύπαρξη αίτησης πτώχευσης σε οποιαδήποτε χώρα, κατά την αίτηση του Δικαιοπαρόχου στον Σύνδεσμο.

 

6. Πλήρης και άνευ όρων αποδοχή του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου.

 

7. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Δικαιοπαρόχου  σε σχέση με την κατοχύρωση και χρήση του εμπορικού σήματος για το οποίο γίνεται η αίτηση καθώς και αντίγραφο της απόφασης για το σήμα από την Επιτροπή Σημάτων.

 

8. Σε περιπτώσεις Master Franchise, χρειάζεται να αποσταλεί επιστολή επιβεβαίωσης από τον Δικαιοπάροχου που θα αναφέρει την περιοχή δραστηριοποίησης, έναρξη-λήξη της σχέσης, ή την υπογεγραμμένη μεταξύ Δικαιοπαρόχου (Franchisor) και Master Franchisee σύμβαση, η ύπαρξη ενός καταστήματος του Master Franchisee στην Ελλάδα και οι προϋποθέσεις των κριτηρίων 1,2,3,4,5,6 και 7 ανωτέρω.