Πλάνο Δράσης

Ο Σύνδεσμος Franchise Ελλάδος μετά από μια επιτυχή πορεία τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνει το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Σύνδεσμο και για το μέλλον του Franchise, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και ανανέωσης του Συνδέσμου.

 

Ο Σύνδεσμος Franchise Ελλάδος πρέπει να εξασφαλίζει τα συμφέροντα των Δικαιοπαρόχων αλλά ταυτόχρονα να ενεργεί για το καλό και το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων στην λειτουργία του Franchise.

 

Για την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών:

 

  1. Ο Σύνδεσμος καθιερώνει την ετήσια πιστοποίηση του μέλους με σκοπό να διαπιστώνεται αν το Μέλος τηρεί τις διαδικασίες και πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια με βάση τα οποία έγινε Μέλος του Συνδέσμου.
  2. Ο Σύνδεσμος θεσμοθέτησε, μέσω Εδικών Μεσολαβητών Νομικών και Οικονομικών Συμβούλων, την Διαμεσολάβηση μεταξύ Δικαιοπαρόχων και Δικαιοδόχων, Μελών ή όχι του Συνδέσμου, ώστε να μην φτάνουν οι περισσότερες αντιδικίες των εμπλεκομένων στο Franchise στα Δικαστήρια ή στην Διαιτησία.
  3. Ο Σύνδεσμος  προχωρεί  στη δημιουργία Ακαδημίας Franchise και Βιβλιοθήκης η οποία θα αποτελεί σημείο αναφοράς ως εκπαιδευτικός φορέας. Θα υπάρχει ένα αρχείο γνώσεων, εντύπων και ηλεκτρονικών, με έδρα το γραφείο του Συνδέσμου που θα παρέχει σε κάθε μέλος την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε όλα τα θέματα τα σχετικά με το Franchise. Θα μπορεί το Μέλος να κάνει κτήμα του την γνώση που θα απέτρεπε από πιθανά προβλήματα ή θα βελτίωνε τον τρόπο λειτουργίας του.
  4. Ο Σύνδεσμος συμμετέχει, για την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεών του και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, στα Συνέδρια του European Franchise Federation και του World Franchise Council καθώς και σε Διεθνείς Εκθέσεις Franchise που οργανώνουν άλλοι Σύνδεσμοι.
  5. Προχωρεί , ανταποκρινόμενος σε σχετικά αιτήματα στην υπογραφή διμερούς συνεργασίας με άλλους συνδέσμους franchise, με σκοπό την προώθηση του franchising και την διερεύνηση συνεργασίας για την προώθηση εκατέρωθεν franchise concepts.
  6. Ο Σύνδεσμος θεώρησε αναγκαίο να προχωρήσει στον ορισμό, με αμοιβή, Γενικού Διευθυντή, ο οποίος θα παρακολουθεί την καθημερινή λειτουργία του Συνδέσμου, την τήρηση του Καταστατικού και του Κώδικα Δεοντολογίας και θα έχει ευθύνη για τη διαδικασία Διαμεσολάβησης και Πιστοποίησης.
  7. Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό του Συνδέσμου τα Συνδεδεμένα Μέλη έχουν 5 ψήφους εκ των 19 Μελών του ΔΣ. Ταυτόχρονα οι Δικαιοπάροχοι πάντα υπερτερούν στο Διοικητικό Συμβούλιο αφού το συμβούλιο είναι δεκαεννεαμελές, τα συνδεδεμένα μέλη έχουν πέντε ψήφους και για να υπάρχει απαρτία απαιτείται η παρουσία ένδεκα (11) μελών.

 

Είναι ανάγκη να υπάρξει ένας Σύνδεσμος ισχυρός, που να διασφαλίζει την ανάπτυξη του Franchise, να παρέχει πολλαπλή ωφέλεια στα μέλη του, να μπορεί να είναι μόνιμος εκθέτης στις διεθνείς εκθέσεις, και μέσω αυτού να συμμετέχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την διεθνή τους ανάπτυξη.

 

Είναι ανάγκη να υπάρξει ένας  Σύνδεσμος του οποίου το σήμα να είναι όχι απλά επιθυμητό όχι μόνο απαραίτητο αλλά πάνω από όλα τιμητικό.  Ένα σήμα που να ζητείται και να προσδιορίζει την επιχείρηση ως επιχείρηση πρότυπο στο Franchise.

 

Η πραγματοποίηση των σκοπών τού Συνδέσμου επιτυγχάνεται με κάθε νόμιμο μέσο, περιλαμβανομένης της προώθησης ζητημάτων franchise σε πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς και τής χρηματοδότησης και οργάνωσης  στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό κάθε είδους δραστηριότητας, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και της καταχώρησης δημοσιευμάτων στον πολιτικό και οικονομικό τύπο που να αφορούν το Franchising, της θέσπισης βραβείων και υποτροφιών, της παροχής με κάθε πρόσφορο μέσο αναγνώρισης σε πρόσωπα που τηρούν τις αρχές και την ορθή πρακτική του Franchising, της έκδοσης ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικών με το Franchising και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.