Σκοποί

Ο σκοπός του συνδέσμου:

 

  1. Η υποστήριξη με κάθε πρόσφορο τρόπο της ανάπτυξης  του Franchising στην Ελλάδα και η επεξεργασία, η υιοθέτηση και δημοσιοποίηση των αρχών και της ορθής πρακτικής του Franchising.
  2. Να προβάλλει, προστατεύει, προωθεί και διευρύνει τα συμφέροντα του Franchise.
  3. Να συμβάλλει στην ομαλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των συντελεστών της αγοράς Franchising.
  4. Να υιοθετεί τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Franchise με όσες προσθήκες θεωρεί αναγκαίες και να προβάλλει, επιβάλλει κι εξασφαλίζει την συμμόρφωση των μελών με τις επιταγές του.
  5. Να επεξεργάζεται και γενικά να ασχολείται με κάθε ερώτημα, θέμα και πρόβλημα σχετικό με το Franchise ή που να συνδέεται με επιχειρήσεις Franchise ή να τις αφορά, να συμβουλεύει ή να αποφασίζει σχετικά και να επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές την αποδοχή και την συμμόρφωσή τους με τέτοιες συμβουλές και αποφάσεις. Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος προς επίτευξη του εν λόγω σκοπού θα παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης (mediation), σε περίπτωση ανακύπτουσας διαφοράς μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων, κυρίως δικαιοδόχων και υποδικαιοδόχων και μεταξύ δικαιοδόχων του ιδίου δικτύου franchise. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καταρτίζεται κατάλογος νομικών και άλλων συμβούλων από τα μέλη του με διαγνωσμένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στα θέματα της δικαιόχρησης, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση με την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως αναλυτικότερα θα προσδιορίσει τη διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο.
  6. Να προβάλλει και ενισχύει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού στα συστήματα Franchise που αναπτύσσουν τα μέλη τού Σωματείου.
  7. Να πληροφορεί και να εκπαιδεύει για το Franchising και για όλα τα σχετικά θέματα.
  8. Να επιδιώκει και εξασφαλίζει την κοινή δράση από πλευράς των Δικαιοπαρόχων  στα πλαίσια προώθησης των κοινών τους συμφερόντων.
  9. Να προβάλλει και προωθεί επιχειρηματικές πρακτικές και δραστηριότητες που είναι πιθανό να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την οικονομία της άσκησης επιχείρησης μέσω του Franchising.