Φιλικός Διακανονισμός Διαφορών

Σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με το Σύνδεσμο Franchise της Ελλάδος εμπλεκόμενο μέρος σε διαφορά μεταξύ μέλους του Συνδέσμου και ενός ή περισσοτέρων μελών του Δικτύου Δικαιόχρησης του, και αυτό το μέρος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την μέθοδο φιλικού διακανονισμού διαφορών του Συνδέσμου, τότε θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

 • Ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος θα ζητά από το μέρος που επιθυμεί τον φιλικό διακανονισμό διαφορών γραπτή επιβεβαίωση ότι έχει επιχειρήσει να επιλύσει τη διαφορά με το άλλο μέρος και αυτό κατέστη αδύνατον. Η παραπομπή στον φιλικό διακανονισμό διαφορών δεν θα είναι δυνατή μέχρις ότου ληφθεί η εν λόγω επιβεβαίωση.

 

 • Το μέρος που ζητά τον φιλικό διακανονισμό διαφορών θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση φιλικού διακανονισμού διαφορών του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος και να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, φαξ και email των μερών.
  • σύντομη περιγραφή της διαφοράς, των ζητημάτων και περίληψη των σχετικών αποδεικτικών.
  • τη νομική εκπροσώπηση των μερών (εάν είναι γνωστή)
  • περιγραφή εν συντομία των προσπαθειών επίλυσης και εάν ο φιλικός διακανονισμός διαφορών έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί από τα μέρη.

 

 • Με την παραλαβή της κατάλληλα συμπληρωμένης αίτησης, ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος θα έρχεται σε επαφή με το μέρος ή τα μέρη που αιτούνται τον φιλικό διακανονισμό διαφορών ενημερώνοντάς τα για την παραλαβή αυτής. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν έχει ήδη συμπληρωθεί από το άλλο μέρος ή μέρη, τότε η αίτηση θα παραπέμπεται στο άλλο μέρος ή μέρη για συμπλήρωση.

 

 • Με την παραλαβή της πλήρως συμπληρωμένης της αίτησης φιλικού διακανονισμού διαφορών, ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος θα έρχεται σε επαφή με τα μέρη ώστε να
  • συζητήσει εν συντομία τη διαφορά
  • να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί
  • να ερευνήσει εάν η διαφορά είναι ήδη αντικείμενο δικαστηριακών συζητήσεων και επίσης να ερευνήσει εάν έχουν τεθεί προθεσμίες από δικαστήριο ή από άλλο μέρος.
  • να εντοπίσει τυχόν άλλα ζητήματα ή θέματα που χρήζουν άμεσης προσοχής.

Η συμμετοχή στην μέθοδο φιλικού διακανονισμού διαφορών του Συνδέσμου  Franchise της Ελλάδος είναι απολύτως εθελοντική και δεν είναι υποχρεωτική.

 

 • Το μέρος που ζητά τον φιλικό διακανονισμό θα διορίζει διαμεσολαβητή από την λίστα διαμεσολαβητών του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος, η οποία καταρτίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος.

 

 • Σε συνέχεια του διορισμού του διαμεσολαβητή, τα μέρη θα πρέπει να γνωστοποιούν άμεσα στο Σύνδεσμο Franchise της Ελλάδος:
  • τις διαθέσιμες ημερομηνίες (μέσα στις επόμενες δυο με τρεις εβδομάδες) για τον φιλικό διακανονισμό ο οποίος θα λαμβάνει χώρα στα γραφεία του Διαμεσολαβητή.

 

 • Εφόσον ενημερωθεί για τις ανωτέρω πληροφορίες ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος θα έρχεται σε επαφή με όλα τα μέρη (συμπεριλαμβανομένου του Διαμεσολαβητή) έτσι ώστε να αποφασισθεί κατάλληλη ημερομηνία, ώρα και τόπος για τον φιλικό διακανονισμό. Τα μέρη θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τον αριθμό των ατόμων που θα παραστούν και την ιδιότητά τους.

 

 • Ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος θα συζητήσει την αμοιβή με τα μέρη. Η αμοιβή του φιλικού διακανονισμού διατυπώνεται στο συμφωνητικό φιλικού διακανονισμού διαφορών. Σε περίπτωση που ο φιλικός διακανονισμός διαφορών αναμένεται να ξεπεράσει την προβλεπόμενη χρονική περίοδο της μίας ημέρας για το φιλικό διακανονισμό διαφορών, ο διαμεσολαβητής θα συνεννοηθεί με τα μέρη και θα συμφωνηθεί η μελλοντική πορεία του φιλικού διακανονισμού σύμφωνα με τα ακόλουθα:
  • εάν πρέπει ο φιλικός διακανονισμός να συνεχιστεί, να αναβληθεί ή να λήξει
  • με τα πρόσθετα δικαιώματα που θα πρέπει να πληρωθούν σε περίπτωση που η συζήτηση του φιλικού διακανονισμού θα συνεχιστεί σε διαφορετική μέρα ή μέρες.
  • ενδεχομένως η ημερομηνία, ώρα και τόπος μίας επόμενης συνεδρίασης φιλικού διακανονισμού.

 

 • Τα δικαιώματα του φιλικού διακανονισμού διαφορών θα καταβάλλονται στο Σύνδεσμο Franchise της Ελλάδος, εφόσον απαιτούνται, πριν τη συνεδρίαση του φιλικού διακανονισμού και πριν από οποιαδήποτε μετέπειτα συνεδρίαση φιλικού διακανονισμού. Η αμοιβή και τα έξοδα του φιλικού διακανονισμού θα κατανέμονται ισομερώς στα αντιμαχόμενα μέρη, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Τα αντιμαχόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν άλλο τρόπο επιμερισμού της αμοιβής μεταξύ τους και αυτός θα γίνεται αποδεκτός από το Σύνδεσμο  Franchise της Ελλάδος εφόσον καταβληθεί η αμοιβή εις ολόκληρον στο Σύνδεσμο  Franchise της Ελλάδος πριν τη συνεδρίαση ή τις συνεδριάσεις του φιλικού διακανονισμού. Η καθορισμένη χρονική περίοδος για την πρώτη συνεδρίαση του φιλικού διακανονισμού θα καθορίζεται και θα συμφωνείται σε συζητήσεις μεταξύ του Συνδέσμου  Franchise της Ελλάδος, του διαμεσολαβητή, και των αντιμαχόμενων μερών.

 

 • Τα μέρη πρέπει να συμπληρώσουν και επιστρέψουν το επισυναπτόμενο συμφωνητικό φιλικού διακανονισμού. Το συμφωνητικό φιλικού διακανονισμού θα υπογράφεται από τα αντιμαχόμενα μέρη και θα επιστρέφεται με την αμοιβή του φιλικού διακανονισμού πριν την έναρξη της συνεδρίασης του φιλικού διακανονισμού. Ο φιλικός διακανονισμός δεν θα μπορεί να ξεκινήσει πριν την επιστροφή στο Σύνδεσμο Franchise της Ελλάδος του συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου συμφωνητικού φιλικού διακανονισμού και την πληρωμή της αμοιβής του φιλικού διακανονισμού εις ολόκληρον.

 

 • Μόλις ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος επιβεβαιώσει με το διαμεσολαβητή και τα αντιμαχόμενα μέρη, την ώρα, ημέρα και τόπο του φιλικού διακανονισμού και ότι η αμοιβή έχει καταβληθεί, θα ζητηθεί από τα αντιμαχόμενα μέρη να συντάξουν δήλωση θέσεως όπου θα περιγράφονται οι λεπτομέρειες της διαφοράς, οι λόγοι για την μη επίλυση της διαφοράς και τι ελπίζει να αποκομίσει κάθε μέρος της διαφοράς από τον φιλικό διακανονισμό. Η δήλωσης θέσεως και τυχόν συνοδευόμενα έγγραφα θα ανταλλάσσονται από τα μέρη και αντίγραφα θα παρέχονται στον διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής θα προσπαθεί τότε να εντοπίσει τα κύρια ζητήματα και τους τομείς της διαφοράς πριν τον φιλικό διακανονισμό. Θα ζητείται επίσης από τα αντιμαχόμενα μέρη να διατυπώνουν σε ξεχωριστές δηλώσεις τις ελάχιστες και μέγιστες ‘θέσεις συμβιβασμού’ τις οποίες θα πρέπει να αποστείλουν στον διαμεσολαβητή μόνο, εμπιστευτικά πριν τον φιλικό διακανονισμό.

 

 • Θα ενθαρρύνεται ο διαμεσολαβητής να έρχεται σε επαφή με τα μέρη πριν τον φιλικό διακανονισμό για να συζητήσουν εν συντομία τυχόν θέματα ή ανησυχίες των μερών σχετικά με τη μέθοδο του φιλικού διακανονισμού διαφορών. Ο διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ζητήσει από τα αντιμαχόμενα μέρη να ετοιμάσουν επιπλέον έγγραφα ή να δώσουν επιπλέον πληροφορίες.

 

 • Ο φιλικός διακανονισμός διαφορών θα λάβει χώρα την ημέρα που έχει οριστεί. Το συντομότερο δυνατόν μετά από αυτή, ο διαμεσολαβητής θα ενημερώσει το Σύνδεσμο  Franchise της Ελλάδος γραπτώς για το εάν ο φιλικός διακανονισμός ήταν επιτυχής. Η αμοιβή του φιλικού διακανονισμού διαφορών για οποιαδήποτε μετέπειτα συζήτηση φιλικού διακανονισμού θα πρέπει να καταβάλλεται όπου αυτή απαιτείται, στο Σύνδεσμο  Franchise της Ελλάδος πριν από τη συζήτηση αυτού.

 

 • Ο διαμεσολαβητής θα τηρεί την εμπιστευτικότητα του φιλικού διακανονισμό των μερών ανά πάσα στιγμή.

 

 • Η όλη διαδικασία και ο φιλικός διακανονισμός θα είναι πλήρως εμπιστευτικές.

 

 • Το αποτέλεσμα του φιλικού διακανονισμό δεν έχει εκτελεστικότητα, ακόμα και αν υπογραφεί και από τα δυο μέρη, δύναται όμως να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο σε δικαστική διένεξη, εφόσον οποιοδήποτε από τα μέρη δεν συμμορφωθούν προς αυτό.

 

 • Οι οριζόμενοι από το Σύνδεσμο Διαμεσολαβητές θα είναι φυσικά πρόσωπα, μέλη του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος με ιδιότητα Δικηγόρου και/ή Συμβούλου Επιχείρησης (με τις απαιτήσεις που απαιτεί η Ελληνική Νομοθεσία για την ιδιότητα αυτή), οι οποίοι θα πρέπει να έχουν κατά την κρίση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος πρακτική εξειδίκευση σε θέματα franchising.

 

 • Οι εν λόγω Διαμεσολαβητές θα παραδίδουν στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος αντίγραφο του βιογραφικού τους και θα συναινούν στην ανάρτηση του εν λόγω βιογραφικού στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος καθώς και, εφόσον ορισθούν ως Διαμεσολαβητές σε συγκεκριμένη διαφορά στην αποστολή του εν λόγω βιογραφικού στα μέρη που αιτούνται τον φιλικό διακανονισμό του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος.