Επαναπροκήρυξη για απασχόληση εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου

Επαναπροκήρυξη για απασχόληση εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΑΝΤΣΑΗΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (FRANCHISE)

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 1 θέση Στελέχους Διαχείρισης και Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002869, οι οποίοι θα κληθούν να υλοποιήσουν μια σειρά εργασιών και να παράγουν συγκεκριμένα παραδοτέα, με τόπο απασχόλησης την έδρα του φορέα στην Αθήνα. Η πράξη με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002869 υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα – Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 – Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Επισυνάπτονται:
– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
– Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)
– Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Β)
– Υπεύθυνες Δηλώσεις (Υποδείγματα Γ1, Γ2, Γ3)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Βιογραφικό σημείωμα

Υπόδειγμα Γ1

Υπόδειγμα Γ2

Υπόδειγμα Γ3

 

 

Comments are closed.