Προσωρινά Αποτελέσματα της 1ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ”

Προσωρινά Αποτελέσματα της 1ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» (MIS) 5002869

(Χρονικής Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων 16/4/2020 – 30/11/2020)

Ανακοίνωση της κατάστασης προσωρινών αποτελεσμάτων, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν την χρονική περίοδο 16/4/2020 – 30/11/2020, για τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)», με βάση το από 11/12/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής ωφελουμένων, όπως αυτό εγκρίθηκε με το από 12/12/2020 πρακτικό του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φραντσάηζ της Ελλάδος (FRANCHISE).

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Τύπο Περιφέρειας.

Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της επιτροπής επιλογής, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Φραντσάηζ της Ελλάδος (FRANCHISE).

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή, εναλλακτικά, με ταχυμεταφορά (courier) στον Σύνδεσμο Φραντσάηζ της Ελλάδος (FRANCHISE), Μεσογείων 15 Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11526. Εκτάκτως και λόγω της έκτακτης κατάστασης και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού Covid-19, δίνεται η δυνατότητα αποστολής της ένστασης και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: franchise24@franchise.org.gr

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που έχει οριστεί με απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου Φραντσάηζ της Ελλάδος (FRANCHISE), παραλαμβάνει και εξετάζει τις ενστάσεις εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των ενστάσεων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Comments are closed.