Οριστικά Αποτελέσματα της 7ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002869)

Οριστικά Αποτελέσματα της 7ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002869)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 7ης ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» (MIS) 5002869
(Χρονικής Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων 19/05/2021 έως 28/05/2021)

Μετά την παρέλευση των τριών ημερών για την άσκηση ένστασης επί των προσωρινών αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν την χρονική περίοδο 19/05/2021 έως 28/05/2021, για τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)», με βάση το από 29/05/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής ωφελουμένων, όπως αυτό εγκρίθηκε με το από 31/05/2021 πρακτικό του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φραντσάηζ της Ελλάδος (FRANCHISE).
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Τύπο Περιφέρειας.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Comments are closed.