ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ…

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΑΝΤΣΑΗΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (FRANCHISE) ανακοινώνει τους απορριφθέντες λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) θέσεων για την διαχείριση και υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002869.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

 

Κατά του ανωτέρω πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή, εναλλακτικά, με ταχυμεταφορά (courier) στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΡΑΝΤΣΑΗΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (FRANCHISE), Σταδίου 7, Αθήνα 10562.

 

 

Comments are closed.