Επαναπροκήρυξη για απασχόληση εκτάκτου προσωπικού

Επαναπροκήρυξη για απασχόληση εκτάκτου προσωπικού

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)»

ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΑΝΤΣΑΗΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (FRANCHISE)

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 2 θέσεις Στελεχών Διαχείρισης και Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002869, οι οποίοι θα κληθούν να υλοποιήσουν μια σειρά εργασιών και να παράγουν συγκεκριμένα παραδοτέα, με τόπο απασχόλησης την έδρα του φορέα στην Αθήνα.

Η πράξη  με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002869 υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020,  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η  συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και την Ελλάδα – Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 – Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις». 

Επισυνάπτονται:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
  • Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)
  • Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Β)
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις (Υποδείγματα Γ1, Γ2, Γ3)

Εκτάκτως και λόγω της έκτακτης κατάστασης και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού Covid-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το φάκελο με την αίτηση για την προκήρυξη απασχόλησης εκτάκτου προσωπικού και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση franchise24@franchise.org.gr.

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ3

 

Comments are closed.