Δελτίο τύπου ΣFE 03/08/21

Ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)». Στις 29 Ιουλίου 2021 ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις πιστοποιήσεων των καταρτιζόμενων ωφελουμένων στο Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)»

 

Στις 29 Ιουλίου 2021 ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις πιστοποιήσεων των καταρτιζόμενων ωφελουμένων στο Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)».

 

Οι 1200 καταρτιζόμενοι ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, αφού παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο είχαν επιλεχθεί.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στο πρόγραμμα αναμένεται να επιφέρει τα εξής οφέλη:

• Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

• Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων

• Βελτίωση της προσαρμοστικότητας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

• Ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης.

• Πιστοποίηση και κατοχύρωση επαγγελματικών προσόντων.

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου μάθησης

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FRANCHISE ευχαριστεί όλους τους ωφελούμενους οι οποίοι συμμετείχαν στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)» και συμμετείχαν στην επιτυχή υλοποίηση του.

 

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.